مفهوم‌شناسی «إشعار قلب» بر پایه ادبیات عرب و شروح نهج البلاغه

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : صغری اسودی
پديدآورنده : محمدهانی ملازاده
پديدآورنده : حیدر عبد الکریم مسجدی

سال / شماره پیاپی / صفحه 17

چکیده :

کلام خدا و معصومین دارای پیوستگی و دقت نظرِ قابل دریافت استت ‌ عدم فهم صحیح مراد معصوم باعث کج فهمی و انحرافات اخلاقی، عقیده ای و می شود، البته ائمه بر تفکر‌ و دقت نسبت به کلامشان تأکید داشته اند؛ و چون ترجمه به تنهایی گویای مفهوم واقعی نیست، بررسی آنها از منظرهای گوناگون و به ویژه دامنه لغت می تواند راه گشا باشد پرداختن به ظرایف و تفاوت معانی لغات که بر عهده دانش « فروق اللغة » است، معنای دقیق تری ارائه می دهد در نامه پنجاه و سوم نهج البلاغه، از ترکیب واژه « إشعار» و « قلب » استفاده شده است هدف از این نوشتار، افزون بر نشان دادن زیبایی این ترکیب، توجه به معنای دقیق این کلام برای استفاده کاربردی تر از آن است این پژوهش با استفاده از معاجم لغت و شروح نهج البلاغه سامان یافته است.

کلیدواژه‌های مقاله :إشعار قلب، فقه اللغة، فقه الحدیث، معارف حدیث