راه گسترش فرهنگ مواسات در جامعه

پرسش :

راه گسترش فرهنگ مواسات در جامعه چیست؟پاسخ :

تأمّل در احاديث، نشان مى دهد كه ارزش اخلاقى «مواسات» ، به دو ريشه باز مى گردد :

اوّل . اصالت و شرافت خانوادگى ، كه زمينه رشد همه فضايل اخلاقى و از جمله مواسات است و به فرموده امام على عليه السلام :

إنَّ مُواساةَ الرِّفاقِ مِن كَرَمِ الأَعراقِ .[۱]

مواسات نسبت به دوستان (رفيقان) ، از بزرگوارى تبار است .

دوم . اعتقادات دينى . بدون اعتقاد به دين ، روح خودخواهى و منفعت طلبى انسان ، مانع از مواسات و بالاتر از آن ، مانع از ايثار مى گردد ؛ چرا كه اگر جهان ، فاقد شعور و معنا و تهى از حضور خداوند باشد ، ارزش هاى اخلاقى نمى توانند مفهوم واقعى داشته باشند .

بر اين اساس ، تقويت بنياد خانواده و مذهب ، تنها راه گسترش فرهنگ مواسات و نوع دوستى در جامعه است .


[۱]. ر . ك : دانش نامه ميزان الحكمه : ج ۳ ص ۴۵۰ ح ۱۷۴۳ .بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت