ارتباط ایمان و عمل صالح

نشریه : کتاب و سنت

نویسنده : پديدآورنده : فاطمه لاغری فیروزجائی
پديدآورنده : طیبه مکی آبادی

سال / شماره پیاپی / صفحه 13

چکیده :

ایمان و عمل صالح دو کفۀ ترازو برای سنجش میزان اعتقاد به خداوند و دو مسیر تعالی برای حصول به کمال،‏ سعادت و قرب الهی است. از بررسی‌های علمی مشخص می‌شود که این دو عنصر کاملاً به هم وابسته بوده و هرکدام بدون دیگری بی‌معنا و ابتر شمرده می‌شود.
در این مقاله سعی شده است این دو مؤلفه که پایه‌های اساسی قرب به خداوند شمرده می‌شوند،‏ مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
نگارندگان در اثر حاضر تلاش کرده‌اند تا ارتباط میان ایمان و عمل صالح را از نظر آیات وحی و روایات معصومان (علیهم السلام) واکاوی کرده و مورد مطالعه قرار دهند که در پرتو بررسی ابعاد موضوع،‏ این دستاورد حاصل آید که ایمان و عمل صالح در مسیر رسیدن به قرب الهی و نزدیکی به خداوند نقش مهمی ایفا کرده و بازتاب حضور این دو عنصر در این امر مهم بسیار چشم‌گیر و اثرگذار است.

کلیدواژه‌های مقاله :عمل صالح ، روایات ، ایمان ، قرآن مجید