تفاوت زنان و مردان در ماجرای عاشورا

پرسش :

تفاوت عملکرد زنان و مردان در قضیۀ عاشورا چه بود؟پاسخ :

مردان، در دو جبهۀ نور و ظلمت، حضور داشته و در هر دو جبهه، نقش آفریده اند؛ لیکن زنان عموماً در جبهۀ نور، نقش مثبت ایفا کرده اند و در گزارش های مربوط به زنان، به نقطۀ تاریکی بر نمی خوریم.[۱]


[۱]. ر.ک: همان، ج ۱۶، ص ۳۱۴.بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت