منهاج الحقّ و اليقين في تفضيل عليّ أميرالمؤمنين علي سائر الأنبياء و المرسلین - صفحه 9

منهاج الحقّ واليقين في تفضيل عليّ أمير المؤمنين على سائر الأنبياء والمرسلين

سيّد ولىّ بن نعمة اللّه حسينى رضوى حائرى (قرن 10 ق)

تحقيق: عبد اللّه غُفرانى

درآمد

نويسنده كتاب

گرد آورنده ، خود را در مَطلع اين كتاب و آثار ديگرش «ولىّ بن نعمة اللّه حسينى رضوى حائرى» ناميده است . بنابراين ، ضَبطِ مرحوم خوانسارى كه نام كوچكِ مؤلّف را با پَسوندِ اللّه «ولىّ اللّه » آورده ، اشتباه است . ۱
سبب اشتهار وى به حائرى نيز به گفته خودش ، سكونت در كربلاى مُعلّا است. ۲
وى ، با اين كه از دانشمندان شيعىِ اهل حديث در سده دهم هجرى و از هم روزگارانِ پدر شيخ بهايى و ديگر شاگردانِ شهيد ثانى بوده ، امّا از گزارش احوال و اَدوارِ زندگى اش دانسته هاى روشنى در دست نيست . شرح حال نگاران ، از تاريخ ولادت و درگذشتِ او و همچنين از شمارِ اساتيد ، شاگردان و نزديكانش يادى نكرده و فقط به ستايشِ

1.روضات الجنّات، ج ۸ ، ص ۱۷۹ . اين تصحيف ، در جاهايى از كتابِ الذريعة نيز ديده مى شود .

2.نگر : أعيان الشيعة، ج ۴، ص ۲۷۲ ، به نقل از دو كتاب تحفة الملوك و مصباح الزائرين از آثار مؤلّف .

صفحه از 81