كليني و تفسير روايي آيات ولايت - صفحه 383

كلينى و تفسير روايى آيات ولايت (تأمّلى در باب «نكت و نتف من التنزيل فى الولاية)

حسن نقى زاده

چكيده

در اين مقاله ، نگارنده ، در پى آن است تا با مراجعه به يكى ابواب كتاب الكافى به نام «باب فيه نكت و نتف من التنزيل فى الولاية» ، رواياتى را كه در تفسير آيات قرآنى وارد شده در مورد ولايت اهل بيت آمده اند ، مورد تجزيه و تحليل بيشترى قرار دهد . از اين رو ، ابتدا توصيفى اجمالى از روايات اين باب نموده و وضعيت اين احاديث را از لحاظ سندى و مفهومى بررسى مى نمايد . آن گاه برخى از چالش هاىِ موجود در حوزه تفسير آيات ولايى قرآن ، و موضعگيرى منفى عليه احاديث تفسيرى ولايت مدار را مورد بحث و بررسى بيشتر قرار مى دهد .
وى عناوين مرتبط با اصل ولايت در روايات الكافى را بيان كرده ، اعتبار سندى اين روايات را بيان مى نمايد . نويسنده ، معتقد است اگر چه علماى رجال از 92 روايت در اين باب ، تنها يازده مورد آن را معتبر دانسته اند ، امّا نمى توان به سادگى از حجم زياد رواياتِ به ظاهر ضعيف و مرسل در اين باب ، صرف نظر كرد ؛ زيرا بسيارى از چالش هاى صورت گرفته در اين باب ، شامل روايات ضعيف نمى شود .
در ادامه ، نگارنده به مهم ترين چالش هاى قابل توجّه در احاديث تفسيرىِ اين باب اشاره مى كند و تقابل ظاهرىِ تعدادى از اين روايات با ظاهر قرآن و شيعه ، خدشه دار كردن تحريف ناپذيرى قرآن و ناسازگارى اين احاديث تفسيرى با واقعيت هاى تاريخى و همچنين كاستن از شأن و منزل اهل بيت عليهم السلام در اين گونه از روايات را مطرح و پاسخ مى دهد .
كليدواژه ها : نكت و نتف ، الكافى ، تفسير روايى ، اصل روايت ، احاديث تفسيرى .

صفحه از 408