تعامل امام رضا(ع) با فرقه زیدیه

نشریه : تاریخ اسلام

نویسنده : پديدآورنده : زهرا بختیاری
پديدآورنده : نعمت الله صفری فروشانی

سال سیزدهم / شماره پیاپی 50 / صفحه 83-112

چکیده :

زيديه يکی از فرقه های مهم شیعی، از قیام زيد بن علی سرچشمه می گیرد. زيديان درباره امام و امامت آراء و عقايد خاصی داشتند و يکی از مهمترين شرايط امام از نظر آنان، دعوت مردم به امامت خويش و قیام با شمشیر بود. در طول تاريخ حضور ائمه: شاهد برخوردهايی میان زيديه و امامیه شیعه هستیم.
شناخت چگونگی تعامل هرکدام از ائمه: از جمله امام هشتم با آنان، علاوه بر افزودن بر آگاهی های تاریخی در اين زمینه و آشنا شدن با پاره ای از مشکلات ائمه: به چگونگی برخورد با گروههای مختلف در جوامع کنونی کمک می کند. در تعامل امام رضا(ع) با زيديان، مشاهده می شود که آن حضرت در مواردی قیام کنندگان را از قیام نهی می کردند ولی در رفتار کلی ايشان، نوعی بی اعتنايی همراه با مدارا ديده می شود و امام فقط در برخورد با برادر خود، زيدالنار به شدت از او انتقاد کردند. دقت در انتقادات امام نشان می دهد که افکار و رفتار نامناسب زيد مورد نکوهش آن حضرت قرارگرفته است.

کلیدواژه‌های مقاله :زیدیه، امام رضا(ع)