جنگ روانی یهود علیه پیامبر(صلی الله علیه و آله وسلّم)

نشریه : پژوهشنامه تاریخ

نویسنده : پديدآورنده : مریم آقایی بجستانی
پديدآورنده : نعیمه موحدی

سال نهم / شماره پیاپی 36 / صفحه 1-16

چکیده :

«جنگ روانی» شیوه‌ای است که همواره برای تأثیر بر روح و روان دشمن و غلبه بر او مورد استفاده قرار می‌گیرد.
جنگ‌های یهود علیه پیامبر(ص) و مسلمانان بخش مهمی از تاریخ زندگی پیامبر را تشکیل می‌دهد. یکی از شیوه‌های یهود برای غلبه بر مسلمین استفاده از انواع جنگ‌های روانی علیه پیامبر و جامعه نوپای مسلمان بوده است. بررسی تنوع شیوه‌های جنگ روانی علیه پیامبر و شگرد‌های آن از آن جهت حائز اهمیت است که در کنار آن موضع گیری‌های حکیمانه آن حضرت می تواند راهگشای خوبی جهت عبرت گرفتن از تاریخ و شناخت راه های مقابله با دشمن باشد
در این نوشتار ضمن معرفی جنگ روانی به بررسی شیوه‌های مختلف آن و رویکرد پیامبر(ص) به این اقدامات پرداخته شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :یهود، جنگ روانی، پیامبر اسلام(ص)