بررسی منابع تاریخی ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه

نشریه : تاریخ اسلام در آینه پژوهش

نویسنده : پديدآورنده : علی اکبر فراتی
پديدآورنده : محسن رفعت

سال هفتم / شماره پیاپی 27 / صفحه 105-134

چکیده :

یکی از مهم‌ترین منابع امروزی تاریخ‌پژوهان، شرح نهج‌البلاغة ابن ابی‌الحدید است. نگارندگان این نوشتار به بررسی و معرفی منابع تاریخی شارح پرداخته، برخی ویژگی‌های روش تاریخی شارح را آورده و درباره برخی منابع، توضیحاتی در مورد چگونگی منبع و وجود یا عدم وجود آن داده‌اند. بررسی‌ها و واکاوی‌های دقیق‌تر می‌تواند برپایة این معرفی اجمالی در مورد هر یک از کتاب‌ها به طور خاص انجام پذیرد.

کلیدواژه‌های مقاله :تاریخ، ابن ابی الحدید، نهج البلاغه