حقوق حیوان ها در سیره و سخن پیامبر اعظم (ص) و مقایسه آن با حقوق بشر در غرب

نشریه : تاریخ اسلام در آینه پژوهش

نویسنده : پديدآورنده : علی احمدی خواه

سال سوم / شماره پیاپی 11 / صفحه 37-62

چکیده :

پيامبر اسلام، حضرت محمد بن عبدالله(صلى الله عليه وآله)درباره رعايت حقوق جانداران، اعم از انسان ها و حيوان ها دستورات و قوانينى مقرر فرموده اند. اين قوانين و مقررات كه در 1400 سال پيش، وضع شده، نشان دهنده توجه اسلام به حقوق تمام جانداران است. در اين نوشتار، حقوق حيوان ها از ديدگاه رسول گرامى اسلام بررسى مى شود. يكى از نتايج اين بحث آن است كه وقتى پيامبراعظم(صلى الله عليه وآله)به حقوق حيوانات توجه كرده اند، به طور مسلم به حقوق انسان ها نيز توجه داشته اند. بنابراين، نسبت هايى كه گروهى از غربى ها در حال حاضر به وى مى دهند، نسبتى نادرست و نارواست.

کلیدواژه‌های مقاله :حقوق، حیوانات، غرب، سیره پیامبر اسلام(ص)