ذبح و شکار، از منظر حقوق حیوانات در فقه شیعه

نشریه : شیعه شناسی

نویسنده : پديدآورنده : احمد اولیایی
پديدآورنده : سید محمد جواد وزیری فرد

سال دوازدهم / شماره پیاپی 47 / صفحه 201-232

چکیده :

در اسلام، ذبح و شکار برخی حیوانات و با شرایطی خاص جایز است؛ اما اینکه ذبح و شکار حیوان به‌ظاهر حقوق حیوانات را ازبین می‌برد، باعث شده است برخی اسلام را ناقض حقوق حیوانات بدانند؛ در حالی‌که اسلام نه تنها ناقض حقوق حیوانات نیست، بلکه توصیه‌ها و دستورهایی که فقه شیعه در این زمینه دارد، حقوق حیوانات را بیش از بیش اثبات می‌کند.
در این مقاله با توجه به ادلة قطعی و آیات و روایاتی که خواهد آمد، جواز ذبح و شکار اثبات می‌شود؛ و در کنار آن، روش و چگونگی ذبح و صید حیوان به‌گونه‌ای که مؤید حقوق حیوانات است، بیان خواهد شد.

کلیدواژه‌های مقاله :حقوق، حیوانات، قربانی، عید قربان، فقه