مقایسه تنظیم رغبت بر اساس آموزه زهد اسلامی و درمان شناختی ـ رفتاری بر افزایش سلامت عمومی

نشریه : پژوهش‌نامه روانشناسی اسلامی

نویسنده : پديدآورنده : حمزه عبدی
پديدآورنده : مسعود جان بزرگی
پديدآورنده : سید محمد غروی
پديدآورنده : عباس پسندیده
پديدآورنده : سید کاظم رسول زاده طباطبایی

سال اول / شماره پیاپی 1 / صفحه 110-135

چکیده :

هدف این پژوهش بررسی کارآمدی الگوی تنظیم رغبت در اسلام (مبتنی بر مفهوم زهد) به عنوان الگویی شناختی- هیجانی برای افزایش سلامت روان در مقایسه با درمان شناختی- رفتاری بود. الگوی تنظیم رغبت در قالب پروتکل برای مداخله بالینی طراحی شد. نمونه آماری از میان مراجعان به دو مرکز درمانی مرکز مشاوره مؤسسه امام خمینی و دانشگاه قرآن و حدیث انتخاب شدند. نمونه از میان افرادی انتخاب شدند که بر اساس مصاحبه بالینی (DSM5)، اضطراب تعمیم‌یافته داشتند. برای پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری، از پرسش‌نامه سلامت عمومیGHQ استفاده شد. مراجعان، به دو گروه تقسیم شدند. گروه‌های کاربندی پروتکل درمانی خود را طی هشت هفته دریافت کردند و با گروه کنترل مقایسه شدند. مقایسه سه گروه از طریق مدل آماری کواریانس و اندازه‌های مکرر تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که گروه تنظیم رغبت در مقایسه با گروه شناختی- رفتاری و گروه کنترل، در افزایش سلامت عمومی تأثیر بیشتری داشت.

کلیدواژه‌های مقاله :زهد، رفتار، سلامتی