بررسى الگوى كيفيت معاشرت با مردم از منظر اميرمؤمنان على عليه السلام در نهج البلاغه

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : حسن نقی زاده
پديدآورنده : زهرا سادات قاضی زاده هاشمی

سال بیست و چهارم / شماره پیاپی 208 / صفحه 81-94

چکیده :

انسان موجودى اجتماعى است و براى همزيستى مسالمت آميز ناگزير به ارتباط با ديگران است؛ توسعه هر چه بهتر روابط صحيح اجتماعى افراد يك جامعه بستگى به ارائه تربيت اجتماعى بر پايه فرهنگ آن جامعه دارد. از آنجا كه فرهنگ جامعه ما فرهنگ اسلامى است، بر پيروان اين مكتب لازم است به شناسايى نحوه معاشرت مطلوب افراد با ديگران كه منطبق بر موازين اسلامى است، اقدام كنند. از اين رو، معصومان عليهم السلام بهترين الگوى تربيتى بوده و ارائه سيره تربيتى آنان يك ضرورت انكار ناپذير است و در اين ميان، ارائه ديدگاه هاى تربيتى اميرمؤمنان على عليه السلام بر ضرورت اين كار مى افزايد.
هدف اين پژوهش اثبات برترى نظام تربيتى اميرمؤمنان عليه السلام بر ديگر نظام هاى تربيتى مى باشد. روش پژوهش، توصيفى ـ تحليلى بوده كه طى آن، از تحليل اسنادى نيز استفاده شده است. نمونه گيرى در پژوهش انجام نشده؛ به عبارت ديگر، كليه منابع و مراجع مرتبط مورد بررسى واقع شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :معاشرت، جامعه، اجتماع، امام علی(ع)، نهج البلاغه