امر به معروف و نهى از منكر و حقوق شهروندى

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : احمد رضا بسیج

سال نوزدهم / شماره پیاپی 151 / صفحه 15-30

چکیده :

حقوق شهروندى از جمله حقوقى هستند كه از سوى خداوند منّان براى انسان وضع گرديده ‏اند و چون ابتناى بر فطرت دارند از ثبات و قرار برخوردار بوده و دست خوش تغيرات زمانى و مكانى و يا سليقه و تصورات و شبهات ديگران نمى ‏شوند. از اين‏ رو، انسان‏ ها به حكم فطرت خويش حق دارند از همه حقوق خود بهره ببرند. از سوى ديگر، زندگى اجتماعى انسان اقتضائاتى دارد كه رعايت آنها شرط اساسى و لازمه منطقى و حكم عقلى و فطرى براى رسيدن جامعه به سرمنزل مقصود است.
اين مقاله با رويكرد تحليلى و نظرى، بر آن است تا ثابت نمايد امر به معروف و نهى از منكر، هم در شمار حقوق شهروندى، و امرى فطرى است و هم براى اصلاح جامعه و پيروزى بر مشكلات وضع شده و بهترين راه براى سعادت جامعه و فرد و عالى ‏ترين امكان براى حفظ و پاس‏دارى از حقوق شهروندى است و افزون بر ارزشمند بودن، داراى ما به ‏ازاى خارجى بوده و در صورت رعايت شرايط و لوازم، قابل تحقق و عينيت است. نيز هنجار شكنى‏ هاى اجتماعى امروز ناشى از نهادينه نشدن امر به معروف و نهى از منكر در جامعه است كه در تضاد با حقوق شهروندى مى ‏باشد.

کلیدواژه‌های مقاله :امر به معروف و نهى از منكر، حقوق شهروندى، نظام اجتماعى، قوانين اجتماعى، نظارت اجتماعى