جلوه‌هاى رضوان الهى و مناجات خدا با انسان

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی

سال هجدهم / شماره پیاپی 140 / صفحه

چکیده :

اين مقاله كه حاصل درس اخلاق استاد مى‌باشد، به بيان جلوه‌هاى رضوان الهى مى‌پردازد. از جمله اين جلوه‌ها مى‌توان به مناجات خداى متعال با انسان پرداخت. از روايات فراوانى به دست مى‌آيد كه خداى متعال با انبياى الهى رازگويى مى‌كند. از سوى ديگر، خداوند از طريق الهامات و خطورات و اشراقات خود با بندگان خاص خود و در قالب دريافت‌هاى ويژه معنوى، علمى و عقلانى سخن مى‌گويد.
در اين ميان، انسان‌ها كه در پى جلب رضاى خداوند متعال هستند، و نيت خود را خالص نمايند در دنيا پاداش و در آخرت نيز از مواهبت و نعمت‌هاى جاودانه الهى بهره‌مند مى‌گردد. بنده‌اى كه به معبود خويش عشق مى‌ورزد، محبوب خداى متعال خواهد شد. با چنين بندگانى، خداى متعال دائمآ به نجوا و گفتگو مى‌پردازد.

کلیدواژه‌های مقاله :مناجات، نجوا، رضوان الهى