اخلاق و عرفان اسلامي

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی

سال هفدهم / شماره پیاپی 135 / صفحه

چکیده :

اين نوشتار شرحي است بر كلام حضرت علي عليه ‏السلام در باب ويژگي‏ ها و اوصاف بدترين و پست‏ ترين بندگان خدا؛ جاهلاني عالم‏ نما كه بهره ‏اي از علم ندارند و خود را صاحب رأي و نظر مي‏ پندارند، سخنان گم‏راه ‏كننده ‏اي را از ديگران گرفته و در قالب نظريات علمي به مردم ارائه كرده و موجب گم‏راهي آنان مي‏ شوند. اينان قرآن را به رأي و نظر خويش تفسير و با برداشت‏ هاي غلط، آيات قرآن را همسو با افكار پليد خويش تفسير مي‏ كنند. حضرت امير عليه‏ السلام اين عالمان گم‏راه را حيوان‏ هايي انسان ‏نما به شمار مي‏ آورد كه همواره سد راه جويندگان حقيقت و غارتگران انديشه ‏اند، شهوت شهرت بر سر دارند و با نيرنگ و سخنان ظاهر فريب، مردم نا آگاه را گرد خود جمع كرده، گم‏راهشان مي سازند.

کلیدواژه‌های مقاله :قرآن، اهل‏ بيت عليهم ‏السلام، معارف ناب، تفسير به رأي، شيفتگان، گناه