تحوّل فرهنگي؛ كليد موفقيت حضرت مهدي عليه ‏السلام

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : سید محمد مرتضوی

سال هفدهم / شماره پیاپی 130 / صفحه

چکیده :

در چگونگي قيام حضرت مهدي عليه ‏السلام دو نظريه مطرح است:
الف. نظريه ‏اي كه در آن قيامْ همراه با كشتار و خون‏ريزي و ايجاد رعب و وحشت براي انسان‏ هاست. اين تصوير با روح دين اسلام، كه دين صلح و مهرباني و شريعت آن شريعت سمحه و سهله و پيامبر آن پيامبر رحمت است، سازگاري ندارد.
ب. نظريه تحوّل فرهنگي كه در آن رمز موفقيت امام عليه ‏السلام كار فرهنگي است كه توسط آن حضرت و يارانش انجام مي‏ گيرد. مسائلي از قبيل رشد عقلي مردم در عصر ظهور، نوع مخالفان امام، اهداف امام، كاركردهاي امام، انتظارات امامان شيعه از قيام حضرت مهدي عليه‏ السلام، كشتن رهبران و تقويت‏ كنندگان فساد و گم‏راهي، تلاش خستگي‏ ناپذير امام و ياران او و گفتمان ادياني، همه از مؤيّدات اين نظريه است.
با توجه به اينكه امام زمان عليه ‏السلام به عنوان جانشين رسول خدا صلي‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله و با هدف گسترش دين اسلام قيام مي‏ كنند و سيره‏ شان همان سيره رسول خدا و ابزار موفقيت شان نيز همان ابزارهاي موفقيت رسول خداست، همان‏ گونه كه حركت رسول خدا با تحوّل فرهنگي آغاز شد و گسترش يافت، قيام امام زمان عليه ‏السلام نيز با تحوّل فرهنگي آغاز مي‏ شود و در سراسر زمين نهادينه خواهد شد. اين مقال با تحقيق در منابع ديني، بر تأييد ديدگاه دوم پرداخته است. روش پژوهشي نيز توصيفي، اسنادي است.

کلیدواژه‌های مقاله :آخرالزمان، ظهور، منجي، تلاش فرهنگي، مقاومت مخالفان