برنامه شبانه شيعيان واقعى

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی

سال بیست و ششم / شماره پیاپی 235 / صفحه 5-12

چکیده :

اميرمؤمنان على عليه السلام در ادامه خطبه خود، كه به معرفى ويژگى هاى پرهيزگاران و شيعيان واقعى اختصاص يافته، برنامه شبانه و روزانه آن مردان صالح و شايسته را يادآور مى شوند. ايشان درباره برنامه شبانه آنها مى فرمايند: «اما شب به پا مى ايستند و قطعاتى از قرآن را به آرامى و با انديشه و قرائت نيكو مى خوانند. خويشتن را با مثل ها و اندرزهاى قرآن پند مى دهند و دردشان را بدان درمان مى سازند. بخشى از شبشان اين گونه گذرد و زمانى نيز پيشانى و كف دست و زانوان و پشت پايشان را بر زمين فرش مى سازند (به حال سجده بر خاك مى افتند). اشكشان بر گونه ها روان مى شود و بدين سان جبار عظيم را مى ستايند و براى آزادى از دوزخ به پيشگاه خداى بزرگ پناه مى برند و ناله سر مى دهند. شب آنها چنين مى گذرد».

کلیدواژه‌های مقاله :شيعيان، قرآن، عبادت، تدبر در قرآن