شيعيان واقعى و شوق ديدار معبود (2)

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی

سال بیست و پنجم / شماره پیاپی 228 / صفحه 5-11

چکیده :

اين متن شرحى است بر كلام اميرمؤمنان على عليه السلام در باب اوصاف شيعيان واقعى. شوق ديدار معبود، ازجمله اوصاف شيعيان واقعى است كه از ظاهر آيات و روايات به دست مى آيد كه ظرف تحقق آن عالم آخرت است. هرچند ائمه اطهار عليهم السلام و اولياى خاص الهى كه مرگ اختيارى دارند، مى توانند آن گاه كه مشرف به عالم آخرت مى شوند، به لقاء الهى نايل آيند.
يكى از راه هاى كسب لقاى الهى اين است كه افزون بر باور لقاء الهى و نعمت هاى محدود بهشتى، بايد توجه مان را نيز به آنها معطوف كنيم. نبايد دلبستگى به لذايذ دنيوى داشته باشيم، همواره ياد خدا را در دل خود زنده نگه داريم و با انس به خدا، خود به خود، دلبستگى ها كاسته مى شود؛ يعنى باور به ابدى و جاودانه بودن پاداش هاى اخروى، از ديگر راه هاى كسب لقاء است. چشم پوشى از حرام و مناجات راستى با خدا و اوليا، زمينه ساز لقاى الهى است.

کلیدواژه‌های مقاله :سراى آخرت، شوق ديدار معبود، اولياى خدا