زهد و وارستگى دوستان خدا و بى ‏اعتنايى آنان به دنيا (1)

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی

سال بیست و سوم / شماره پیاپی 206 / صفحه 5-12

چکیده :

اين مقاله به شرح مناجات زاهدان امام سجاد عليه السلام، پيرامون زهد و بى رغبتى به دنيا مى پردازد. در قرآن كريم، پنج ويژگى براى دنيا بيان شده است: لعب و بازى، لهو و سرگرمى، زينت، تفاخر و تكاثر. اين ويژگى ها منطبق با سنين كودكى، نوجوانى، جوانى و پيرى و كهنسالى انسان است.
دنيا از اين جهت كه مخلوق خداست، نكوهيده و نازيبا نيست، هرآنچه مخلوق خداست، زيباست. آنچه موجب انحراف ها از سرشت و خطرات خدادادى خود مى شود، جلوه هاى زيباى دنيا، هواى نفس و شيطان است. اگر اين سه نبودند، انسان هرگز دچار كژى و انحراف و گناه نمى شد.
افزون بر اينكه، محدوديت ها در برخوردارى از مظاهر زندگى عامل ديگر گناه و تزاحم زندگى بشر است. اگر محدوديت ها نبود و همه چيز به وفور در اختيار انسان بود، شاهد سركشى انسان نبوديم.

کلیدواژه‌های مقاله :دنيا، مظاهر دنيا، شيطان، تباهى انسان