جايگاه و عظمت ذكر خدا

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی

سال بیست و سوم / شماره پیاپی 198 / صفحه 7-12

چکیده :

ذكر و ياد خداى متعال، شامل ذكر لفظى و ذكر قلبى است و هر دو موجب شناخت و معرفت بيشتر خداى متعال مى ‏شود. شناخت افراد از خداى متعال، داراى مراتب گوناگون است. هرچه معرفت انسان نسبت به خدا، اسماء و صفات الهى بيشتر و عميق ‏تر باشد، ياد او نيز عميق ‏تر و گسترده ‏تر خواهد بود.
اگر در صدديم كه حقيقتا ياد خدا را در دل زنده كنيم و به‏ معناى واقعى آن توجه نموده، بايد معرفت خويش را نسبت به خداى متعال افزون كنيم، بايد زمينه آلودگى ذهن و زبان خود را از بين ببريم و از بسيارى از رذايل اخلاقى، به‏ ويژه زبانى به‏ دور باشيم تا بتوانيم به خداى متعال تقرب جوييم.

کلیدواژه‌های مقاله :ياد خدا، ذكر، ذكر زبانى، ذكر قلبى، معرفت