آرمان‏ هاى بلند اولياى خدا

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی

سال بیست و سوم / شماره پیاپی 197 / صفحه 5-12

چکیده :

در مناجات عارفين، امام سجاد عليه ‏السلام به بحث معرفت و محبت الهى مى ‏پردازند. هرچه محبت الهى انسان نسبت به خدا بيشتر باشد، معرفت او افزايش مى ‏يابد. اما توجه به دنيا، از همت، محبت و معرفت الهى انسان مى ‏كاهد؛ زيرا ظلمت و حجاب‏ هاى دنيا مانع مى ‏شود از اينكه انسان حقايق عالم را درك كند. امام عليه ‏السلام از خداى متعال درخواست مى ‏كنند كه ايشان را در زمره كسانى قرار دهد كه ظلمت، ريب و شبهه از دل و عقايدشان برداشته شود.
شرح صدر نوعى انبساط و گشادگى دل است كه موجب مى ‏شود انسان نشاط فراوان و آمادگى براى كار، تفكر، عبادت و محبت را به دست آورده و اين امر خود موجبات تقرب انسان به خداى متعال مى ‏شود. در پرتوى تقرب الهى، انسان مى ‏تواند خداگونه شود و معرفت و محبت الهى كسب نمايد.

کلیدواژه‌های مقاله :شرح صدر، محبت، معرفت الهى، رضوان، تجليات الهى