جستارى در چيستى و گستره معرفت خدا (1)

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی

سال بیست و دوم / شماره پیاپی 192 / صفحه 5-14

چکیده :

اين درس شرحى بر مناجات عارفان امام سجاد عليه السلام است. علم حصولى، شناختى است كه به واسطه مفاهيم حسى و عقلى و به وسيله مفهوم و صورت ذهنى به دست مى آيد، اما علم حصولى، معرفتى است كه بدون واسطه مفهوم در ذهن مدرِك حاضر مى شود.
علم حضورى داراى اقسامى است، همان گونه كه شناخت حصولى و حضورى به آگاهانه و نيمه آگاهانه و ناآگاه تقسيم مى شود. علم حضورى خطاناپذير است. انسان به خدا و ميثاق و بندگى او در بدو خلقت علم حضورى دارد. جلوه هايى از اين گونه معرفت فطرى انسان به خداى متعال در آيات قرآن و آموزه هاى دينى به چشم مى خورد. اين كلام شيوه هاى تحصيل ادراك آگاهانه به خداى متعال را بررسى مى كند.

کلیدواژه‌های مقاله :معرفت، علم حضورى، علم حصولى، معرفت فطرى، مراتب شناخت