جایگاه ثروت در اسلام و نقش آن در زندگی و سرنوشت انسان

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : مهدی نیک پور

سال دوم / شماره پیاپی 7 / صفحه 85-102

چکیده :

زندگی انسان دارای دو جنبه مادی و معنوی است. از جمله امتیازات جهان بینی الهی، توجه به همه جنبه های زندگی بشر است. گاه به نظر می رسد امروزه های معنوی اسلام با نیازهای مادی انسان، در تضاد باشد. وجود آموزه هایی مانند زهد، قناعت و... در اسلام، چنین می نماید که این دین با «ثروتمندی» مخالف باشد. از این رو پرداختن به موضوع «ثروت در نگاه اسلام» با هدف اصلاح این نگرش و روشن شدن رابطه آن با دیگر آموزه های دینی، ضروری است. پژوهش حاضر، به تبیین نقش ثروت در زندگی معنوی و مادی انسان می پردازد. پس از گزارش و تحلیل آیات و روایات مرتب، یافته ها بیانگر آن است که چگونگی تعامل انسان با اموالش در پسندیده با ناپسند بودن ثروت تاثیر دارد. این نوشتار، پس از تبین جایگاه ثروت به بررسی آسیب های ثروت اندوزی خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌های مقاله :اقتصاد اسلامی،فقر،ثروت اندوزی،معارف قرآن و حدیث،دنیا گرایی