تحلیل انتقادی نظرات «اتان کولبرگ» در موضوع جهاد از دیدگاه امامیه

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محمود کریمی
پديدآورنده : سید سجاد طباطبائی نژاد

سال ششم / شماره پیاپی 11 / صفحه 87-111

چکیده :

یکی از برجسته‌ترین خاورشناسان شیعه پژوه معاصر، «اتان کولبرگ» است. در این نوشتار، پس از معرفی اجمالی کولبرگ و آثار وی، گزارش کاملی از مقاله وی در موضوع جهاد ارائه شده و در مقام بررسی مقاله، در دو بخش نقد محتوایی و نقد منابع، آراء وی در بوته نقد قرار گرفته است.
وی در مقاله خود تحت عنوان «تطور نظریه جهاد در شیعه امامیه» با مطالعه تاریخی و استناد به برخی روایات، به بررسی رویکرد امامیه نسبت به «جهاد» در عصر امیرالمؤمنین(ع) و پس از آن پرداخته است. او در این رهیافت ابتدا شباهت‌ها و تفاوت‌های میان امامیه و اهل سنت در باب مفهوم جهاد را مطرح نموده و مستندات امامیه در وجوب جهاد را بیان می‌کند، سپس به بررسی جنگ‌های امیرالمؤمنین(ع) پرداخته، و به مناسبت از احکام قتال اهل بغی سخن به میان می‌آورد. در پایان نیز وضعیت جهاد را از نگاه تاریخی، پس از خلافت حضرت علی (ع) تا عهد قاجار مورد بررسی قرار می‌دهد. مقاله حاضر با بیان نکات محوری اتان کولبرگ در موضوع جهاد، آن‌ها را از نظر محتوا و نیز منابع مورد استفاده در بوته نقد قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌های مقاله :امامیه؛ جهاد؛ اتان کولبرگ؛ تحلیل انتقادی؛ مستشرقان