محمد بن يعقوب كلينى و كتاب كافى - صفحه 423

محمد بن يعقوب كلينى و كتاب كافى ۱

مجيد معارف

چكيده

در اين نوشتار از الكافى سخن به ميان آمده و در آن به معرفى كلينى، سبك و روش او پرداخته است .
مشايخ و شاگردان كلينى، بررسى وجه تسميه كتاب، بررسى انگيزه كلينى در تأليف كتاب، ملاحظاتى چند درباره سيره كلينى، بررسى مصاديق عدة كلينى، بازشناسى روايات صحيح در الكافى، مآخذ كلينى در تأليف كتاب عناوين مطالب اين نوشته است .
ابوجعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق كلينى رازى مؤلف نخستين كتاب از كتب اربعه شيعه مى باشد. ۲ در مورد سال تولد او، اطلاعاتى در دست نيست. اما وفات او در سال 329 هجرى در بغداد اتفاق افتاده است. ۳ زادگاه كلينى روستاى كلين از توابع

1.پژوهشى در تاريخ حديث شيعه، مجيد معارف، تهران، مؤسسه فرهنگى هنرى ضريح، دوم ۱۳۷۶ ش. ص ۴۶۰ ـ ۴۹۱.

2.با توجه به آن كه استاد دكتر حسين على محفوظ در ابتداى كتاب اصول كافى ترجمه نسبتا مفصلى از شخصيت و آثار كلينى پرداخته است، در نوشتن اين قسمت، بناى اين جانب تكرار مكررات نبود، بلكه هدف اصلى از نگارش اين فصل، علاوه بر به دست آوردن شناختى اجمالى از شخصيت كلينى، بررسى علل و انگيزه تأليف جامع حديثى وى و شناخت سيره اين دانشمند بوده است. ضمنا متذكر مى شود با توجه به وجود ترجمه هاى مفصلى كه از شيخ صدوق و شيخ طوسى در كتب علمى به چشم مى خورد، در مورد اين دو دانشمند و جوامع حديثى آنان نيز، همين سيره دنبال شده است.

3.نجاشى، رجال، به رقم ۱۰۲۶، الكافى، ج ۱ زندگى نامه ص ۴۰.

صفحه از 456