اولویت‌های تولید از دیدگاه قرآن و روایات

نشریه : دو فصلنامه قرآن و علم

نویسنده : پديدآورنده : علی محمد میر جلیلی
پديدآورنده : سمیه یوسفی

سال نهم / شماره پیاپی 16 / صفحه 9-28

چکیده :

اسلام خواهان عزّت و اقتدار مسلمانان در تمامی عرصه ها از جمله عرصه اقتصادی است و تولید مقدمه رسیدن به این هدف بزرگ است؛ از این‌رو، اسلام برای تولید اهمیّت ویژه ای قائل شده و مسلمانان و پیروان خود را به فعّالیّت‌های مختلف تولیدی چون تولیدات کشاورزی، دامداری، صنعتی و نیز تجارت تولیدات این بخش‌ها در راستای توزیع و ترویج این سه بخش دعوت می‌کند. با توجه به اینکه رسیدن به رشد تولید و خودکفایی مسلمانان و بی‌نیازی جستن از کشور‌های کفر، روش‌ها و راهکارهای بی‌عیب و نقصی را می‌طلبد که از جمله آنها رعایت اولویت‌ها در تولید است، در این نوشتار سعی بر آن است تا با استفاده از آیات قرآن و سخنان گهربار پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) به معرفی اولویت‌های تولید از دیدگاه اسلام در راستای رسیدن به رشد و اقتدار اقتصادی مسلمانان بپردازیم. هدف از این نوشتار تشویق تولیدکنندگان به رعایت اولویت‌های تولیدی است.

کلیدواژه‌های مقاله :قرآن، روایات، کار، تولید، اولویت‌های تولید