جستاری در ايمان و يقين

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی

سال بیست و ششم / شماره پیاپی 240 / صفحه 5-12

چکیده :

در جلسه قبل، نخستين نشانه‌های شيعيان واقعی را بررسي كرديم، که عبارت‌اند از: توانمندی و نيرومندی در دين، و دورانديشی و نرم‌خويی در روابط با مردم. اکنون نشانه‌ای ديگر را بررسی مي‌كنيم. به فرموده اميرمؤمنان علی عليه السلام، نشانه ديگر شيعيان «إيَماناً فِي يَقِينٍ»؛ «ايمان و اعتقادشان در مرحله يقين و منزه از شک و ترديد است» مي‌باشد.
ايمان، درجاتي دارد كه نخستين درجه آن، در همة شيعيان و پيروان اهل‌بيت عليهم السلام وجود دارد؛ اما هرچه درجات ايمان بالا مي‌رود، شمار شيعيانی که در آن درجات قرار دارند، كاهش می يابد. يکي از درجات عالي ايمان، يقين است که به مؤمنان ممتاز و شيعيان واقعی اختصاص دارد. آنچه در پي مي‌آيد بحث پيرامون حقيقت ايمان، حقيقت يقين، نشانه‌های يقين، عوامل پيدايش يقين، عوامل کاهنده يقين و ارتباط ايمان با يقين مي‌باشد كه به‌اجمال مطالبی در اين عرصه بيان شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :ايمان، يقين، ماهيت ايمان و يقين، مقام تسليم و رضا