بررسى مورد صدور احاديث كتاب « الكافى » - صفحه 179

بررسى مورد صدور احاديث كتاب «الكافى»

محمّد جعفر شهروزى

چكيده

پژوهشى است درباره مسائل مربوط به مورد صدور احاديث و جايگاه و اهميت آن در حديث پژوهى و بررسى موضوعات مورد صدور احاديث الكافى.
اين رساله، در پنج فصل تنظيم گشته كه چهار فصل اوّل آن، جنبه مقدمه رساله را دارد به همين منظور، فصل اوّل را به كلّيات حديث، فقه الحديث (دراية الحديث) و مباحث مربوط به آنها اختصاص داده و اصطلاحات مطرح شده در رساله خويش را در اين فصل توضيح داده است.
در فصل دوم ، اصطلاح «مورد صدور حديث» ، اهميت شناخت آن، آثار و كتب نوشته شده در باره آن و فوايد آن را بيان نموده است.
در فصل سوم ـ كه به اعتقاد نويسنده، يكى از مهم ترين فصول اين پژوهش است ـ ، «مباحث مورد صدور حديث» ، مطرح شده است. وى ، در ضمن دسته بندى هاى موضوعات مورد صدور و بررسى اعتبار مورد صدور احاديث ، به مطالب بكر و ارزنده اى اشاره كرده است.
در فصل چهارم ، رابطه مورد صدور احاديث، با اسباب نزول قرآن را بررسى كرده و در خلال آن ، شباهت ها و تفاوت هاى اين دو را بيان نموده است.
فصل پنجم ـ كه آخرين فصل رساله است ـ، ابتدا معرفى مختصرى از ثقة الاسلام كلينى و كتابش الكافى است و سپس موضوعات مورد صدور احاديث الكافى را بررسى نموده است.
آنچه در ادامه مى آيد ، خلاصه و گزارشى از مهم ترين مطالب اين پنج فصل است . اين جانب با گزارشى اجمالى از اين پايان نامه، به جايگاه و اهميت موضوع پرداخته، آن گاه يكايك فصول آن را به طور خلاصه گزارش كرده ام و ويژگى هاى اين اثر و در پايان ، جمع بندى و پيشنهادهايى را ارائه داده ام.

صفحه از 206