اخلاق و عرفان اسلامى

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی

سال پانزدهم / شماره پیاپی 110 / صفحه

چکیده :

در اين سلسله از دروس، حضرت استاد به صفات مفلحان مى پردازند. در شماره پيشين، به نكاتى درباره پاك دامنى و راه هاى آن، غرايز (مايه دوام حيات)، آزمايش انسان، بقاى نوع(فلسفه اصلى ازدواج)، گرايش افراطى و تفريطى در ارضاى غريزه جنسى، گرسنگى و تشنگى و وسايل مشروع تأمين غريزه جنسى اشاره كردند و اكنون ادامه اين مباحث كه حول محور «عهد» است به محضر اهل معرفت تقديم مى گردد.
در آيات ابتداى سوره مؤمنون، خداوند اوصاف كسانى را ذكر مى كند كه رستگار مى شوند، از خطرها نجات پيدا مى كنند و به سعادت و هدف مطلوبشان نايل مى گردند. در جلسات گذشته، تا آنجا كه توفيق بود، بعضى از اين مطالب را مورد بحث قرار داديم.