اخلاق و عرفان اسلامى

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی

سال پانزدهم / شماره پیاپی 107 / صفحه

چکیده :

طى 11 شماره پيشين، سلسله مباحث جناب استاد در تبيين حديث قدسى خطاب به حضرت موسى(عليه السلام) به محضر ارباب معرفت تقديم گرديد. در سلسله مباحث پيش روى، ايشان نكات جديدى را در باب اخلاق و عرفان اسلامى مطرح كرده اند: در اين درس، موضوعاتى درباره سير الى اللّه، طول اين سفر و بعد مسافت، مطلوبيت و مراحل اين سير، نكاتى درباره عوامل حبط اعمال، «نماز» به عنوان اولين عامل سير الى اللّه، و «لغو» به عنوان مانع درك حضور در نماز و سير به سوى مقصد مطالب ارزشمندى به محضر ره پويان طريق معرفت ارائه گرديده است.