اخلاق و عرفان اسلامی

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی

سال پانزدهم / شماره پیاپی 106 / صفحه

چکیده :

در بخش پيشين از تبيين حديث قدسی خطاب به حضرت موسی(عليه السلام)، درباره ترس مذموم يا ممدوح، چيستی ترس از خدا، ترس از خدا يا اميد به او، ارتباط مستقيم ايمان و ترس، و استدراج و عقوبت ناگهانی گناهان نكاتی مطرح گرديد. در ادامه اين مباحث، اهل معرفت مطالبی در خصوص تمسّك به ريسمان محكم الهی، نكوهش عرض حاجت به ديگران، و گونه های تمسّك به حبل اللّه را در پيش روی خود دارند.