ماهيت ضد تروريستی جهاد

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : عبدالکریم آل نجف
مترجم : حمزه علی وحیدی منش
مترجم : حسین ارجینی

سال پانزدهم / شماره پیاپی 102 / صفحه

چکیده :

صرف نظر از اهداف آمريكا در طرح مسئله تروريسم و سياست های كينه توزانه و نقشه های هدفداری كه اين كشور برای بسط هژمونی خود در جهان، تحت عنوان مبارزه با تروريسم و ترويست ها دارد، هدف ما در اين مقاله بررسی مقوله «تروريسم» به صورت علمی و بی طرفانه است. چنانچه نيك بنگريم خواهيم ديد كه تروريسم عبارت است از اقدامات تجاوزكارانه مبتنی بر اكراه كه از طريق به كارگيری وسايل ستيزه جويانه و زير پاگذاشتن قانون، پيگيری می شود؛ اقداماتی نظير تهديد، تجاوز به حقوق ديگران و تجاوز به آزادی بی گناهان.