سير اصلاحات در حكومت علوی

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : بهروز یدالله پور

سال پانزدهم / شماره پیاپی 102 / صفحه

چکیده :

اين مقال، پژوهش در انديشه تابناك امام همام علی بن ابی طالب(عليه السلام)است كه عرصه جولان انديشه بسياری از انديشمندان مسلمان و غيرمسلمان بوده است. ما كه مبنای نظام سياسی مان برگرفته از ساختار حكومتی پيامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) و حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام)است، نياز به تحقيق بيشتر و امعان نظر در شعارها، آرمان ها، اصلاحات و برنامه حكومتی آن حضرت داريم. در اين راستا، به بررسی «سير اصلاحات در حكومت علوی(عليه السلام)» پرداخته، فسادهای رايج و شايع قبل از حكومت آن حضرت و نيز اصلاحات آن حضرت در ابعاد سياسی، اقتصادی، قضايی و دينی را بررسی خواهيم نمود، از منابع تاريخي شيعه و عامه شواهد متعدد در اين زمينه فراهم، و به گونه ای تلاش خواهيم كرد تا موانع اصلاحات در حكومت علوی(عليه السلام)را بيان كنيم. در پايان، فرجام اصلاحات به رشته تحرير درآمده، و تلاش شده است اين مباحث در يك مقدمه و سه بخش و يك نتيجه مورد بررسی قرار گيرد.
اميد است صاحبان انديشه و اصحاب بصيرت و معرفت، ما را از نقد و نظر بی بهره نگذارند.