فلسفه عزاداری و گريه برای امام حسين(عليه السلام)1

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : حامد منتظری مقدم

سال چهاردهم / شماره پیاپی 98 / صفحه

چکیده :

با گذر زمان، اين نكته به روشنی معلوم شد كه امام حسين(عليه السلام) و يارانش، مردان «پيروزِ» كربلا بودند. در كربلا، گرچه آنان، جان باختند؛ اما اسلام را حياتی دوباره بخشيدند، رسمِ ستم ستيزی را به جهانيان آموختند، و خود نيز به فيض بزرگ شهادت دست يافتند. همچنين، آنان برای هميشه تاريخ، در نگاه دين مداران و عدالت خواهان جايگاهی شكوهمند يافتند و محبوبِ دل‌های مؤمنان شدند.
با اين حال، قيام پيروزمندانه امام حسين(عليه السلام) در عاشورای سال 61 هجری، با نثار خون‌های پاك عزيزان، بي قراری های كودكان، بی پناهی های بانوان، و يا صحنه هايی آكنده از «مصيبت» و «مظلوميت» رقم خورد. بر اين اساس، يادآوری اخبار آن قيام خونين، همواره عواطف انسان‌ها ـ مسلمان و نامسلمان ـ را به تأثر واداشته، و در طول تاريخ به برپايی عزاداری ـ با شكل‌های گوناگون ـ انجاميده است. از اين رهگذر، پس از گذشت چهارده قرن و اندی، همچنان درس ها و پيام‌های آن قيام تازه و زنده مانده است.