مناظره امام باقر علیه السلام و قتاده‏ - صفحه 1

فصل پنجم : مناظره امام باقر و قتاده‏

ابوحمزه ثمالى مى‏گويد : در مسجد النبى نشسته بودم كه ديدم مردى به طرفم مى‏آيد . نزديك كه رسيد ، سلام كرد و گفت : بنده خدا! كيستى ؟

در جستجوى امام عليه السلام‏

گفتم : مردى از اهل كوفه . چه كار دارى ؟
گفت : ابو جعفر محمّد بن على را مى‏شناسى ؟
گفتم : آرى . چه كارش دارى ؟

چهل سؤال‏

گفت : چيزى نيست . چهل سؤال آماده كرده‏ام كه از او بپرسم . هر كدام درست بود ، بپذيرم و هر كدام نادرست بود ، رها كنم .
گفتم : آيا خودت قدرت تشخيص درست يا نادرست بودن پاسخ آن سؤال‏ها را دارى ؟
گفت : آرى .
گفتم : در اين صورت ، ديگر چه نيازى به او دارى ؟
گفت : شما مردم كوفه آدم‏هاى پرحرفى هستيد . خواهشمندم هر وقت او را ديدى ، مرا خبر كن .

صفحه از 4