جهاد و اسارت از دیدگاه قرآن و اهل‌بیت علیهم السلام، انگیزه ها و اهداف

نشریه : پژوهش های قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محمد رضا شاهرودی
پديدآورنده : منصور پهلوان
پديدآورنده : علی اکبر امیر احمدی

سال پنجاهم / شماره پیاپی / صفحه 227-249

چکیده :

بر پایۀ فلسفه‌ مند بودن احکام شرعی، هدف از وضع و جعل شرایع و قوانین الهی، هموار ساختن مسیر رشد و کمال انسان‌هاست. از دیدگاه قرآن و اهل‌بیت علیهم السلام، جهاد نیز به عنوان یکی از احکام اصلی دین و دفاعی همه‌جانبه از کیان آن، دفع حملات دشمنان و رفع موانع هدایت، دارای فلسفه و حکمت خاصی است و بر این مبنا، به هیچ­ وجه حکم جهاد را نمی‌توان امری ضد بشری دانست. به همین ترتیب، اسیرکردن دشمن حربی نیز که به تبع جنگ رخ می‌دهد، از منظر قرآن و سیرۀ اهل‌بیت علیهم السلام، برخاسته از اهداف دنیایی نیست بلکه با اهدافی چون رفع موانع رشد انسان‌ها، شکستن شوکت دشمنان، عزت بخشیدن به مسلمانان، عبرت آموختن به معاندان و حامیان آنان، فرصت یافتن اسیر، همراه با امکان حضور او در فضای جامعۀ اسلامی به جهت آشنایی با معارف اسلام و قوانین آن، مبادلۀ اسرای دشمن با اسیران مسلمان و دیگر انگیزه‌های الهی صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌های مقاله :اسارت؛ جهاد؛ حکمت؛ رشد