ناقدان حدیث شیعه در اُردُن؛ کتابشناسی جدیدترین کتب اهل سنت اردن درباره حدیث شیعه

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : مهدی غلامعلی

سال 1397 / شماره پیاپی 17 / صفحه 169-180

چکیده :

از دیرباز برخی نویسندگان اهل سنت بامطالعه متون روایی شیعه به نقد روایات شیعی پرداخته اند. در سال های اخیر حجم نگارش های این چنینی نسبت به قبل افزایش یافته است. در این مقاله با سه اثر جدید از کتاب های منتشرشده در اُردن آشنا می شویم که هر یک از زاویه ای به احادیث امامیه توجه کرده اند. کتاب های «کافی السنة من کافی الشیعة» و «صریح الإمامة» هر دو اثر محمد الصالح الضاوی است. نویسنده در کتاب اول مجموعه احادیث نبوی در اصول کافی را ارزیابی می کند و در کتاب دوم احادیث مربوط به اثبات امامت را نقد کرده است. کتاب «دراسات فی طرق الحدیث عن الأئمة» اثر سودد الالوسی به ارزیابی طرق روایات اهل بیت پرداخته و گمان کرده که بسیاری از راویان اهل بیت انسان های فاسد و غیرقابل اعتماد هستند. هر سه کتاب از پژوهش ضعیف نویسندگان، بیگانه بودن ایشان با شیوه های ارزیابی شیعه و عدم تتبع کافی حکایت دارد. مؤلفان بیشتر به منابع اینترنتی یا واسطه اعتماد کرده و به نظرمی رسد این آثار تنها قابل استفاده برای جوانان عامه ای است که امکان مطالعه منابع شیعی را ندارند.

کلیدواژه‌های مقاله :نویسندگان اهل سنت ، نقد احادیث امامیه ، کافی السنة من کافی الشیعة ، صریح الإمامة ، دراسات فی طرق الحدیث عن الأئمة ، محمد الصالح الضاوی ، سودد الالوسی