نقش تأویل در اعتبارسنجی إسناد حدیث

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : محمد مرادی

سال 1397 / شماره پیاپی 17 / صفحه 6-33

چکیده :

اين نوشته، در پی بررسی جایگاه تأویل در فهم دقیق حدیث و نیز حفظ جایگاه آن به عنوان سندی معتبر در متون دینی است؛ ازآنجایی که حدیث، منبعی مهم و غیرقابل چشم پوشی در معرفت دین است، کاوش در ابعاد و رسیدن به حقیقت آن، از نیازهای بنیادین علم حدیث است؛ چنانکه از گذشته‏ های دور، این رویکرد در میان عالمان اسلامی وجود داشته است؛ واقعیت این است که در لا به ‏لای احادیث، سخنان و گزاره‏ هایی وجود دارد که با قرآن، حدیث و عقل ناسازگارند؛ برای حل این ناسازگاری، راهکارهایی اندیشیده و ارائه شده است. این پژوهشِ توصیفی تحلیلی، با استفاده از دیدگاه های شارحان حدیث و نیز دانشیان اصول فقه، کوشیده است، مسئلۀ تأویل حدیث و اعتبارسنجی آن را بررسی کند. نتیجه این نگاشته، تبیین این نکته است که تأویل، علاوه بر فهم عمیق ‏تر حدیث، در اعتباربخشی به آن، نقشی غیرقابل چشم پوشی دارد.

کلیدواژه‌های مقاله :فهم حدیث ، اعتبارسنجی حدیث ، تأویل حدیث ، اسناد حدیث