معرّفی فهرستی مجلّه های مرتبط با قرآن و حدیث

نشریه : دانش‌ها و آموزه‌های قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : سید مجید نبوی

سال 1397 / شماره پیاپی 03 / صفحه

چکیده :

یکی از ضرورت‌های پژوهش در حوزۀ قرآن و حدیث و مطالعات اسلامی، شناخت مجلّه‌های مرتبط با آنهاست. پژوهشگران مطالعات اسلامی برای ارائۀ مقالات نو، نیازمند آگاهی از پیشینۀ مقالات و مجلّه‌های مرتبط با موضوع خود هستند. هدف نویسنده از معرّفی مجلّه‌ها، شناساندن آنها به پژوهشگران و آسان‌سازی نشر نگاشته‌های آنهاست. با توجّه به این‌که تاکنون فهرست جامعی از مجلّه‌های مرتبط با قرآن و حدیث و مطالعات اسلامی ارائه نشده، نگاشتۀ حاضر درصدد ارائۀ این فهرست بر آمده و مجلّات را بر اساس رتبۀ علمی - پژوهشی، علمی - ترویجی و علمی - تخصّصی دسته‌بندی می‌کند. با بررسی‌های به عمل آمده، 189 مجلّه یافت شد که 102 مجلّه، علمی – پژوهشی، 33 مجلّه، علمی - ترویجی و 54 مجلّه، علمی - تخصّصی است. در معرّفی هر کدام از مجلّه‌ها که گسترۀ حوزوی و دانشگاهی را شامل می‌شود، صاحب امتیاز، آدرس وب‌سایت (اگر داشته باشند)، مدیر مسؤول و شماره تلفن مجلّه بیان می‌گردد.

کلیدواژه‌های مقاله :نشریات قرآنی و حدیثی، مطالعات دینی، چاپ مقاله، علمی - پژوهشی، علمی – ترویجی، علمی – تخصّصی، علوم قرآن و حدیث