مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : فقه الحدیث 4
پديدآورنده : عبد الهادی مسعودی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1397 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 208
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

فقه الحدیث 4

تفاوت اصلی این حلقه با سه حلقه پیشین، گذر از یادگیری شیوه ها و روی آوردن به تطبیق عملی آن ها است.

این درس نامه، حلقه چهارم و پایان بخش درس های فقه الحدیث است. تفاوت اصلی این حلقه با سه حلقه پیشین، گذر از یادگیری شیوه ها و روی آوردن به تطبیق عملی آن ها است. این، نیازِ همه درس های مهارتی مانند فقه الحدیث است که روش فراگرفته در آن ها همواره و در عرصه های متعدّد، باید به کار رود تا به درستی و کمال، در جان بنشیند.

در این درس، کوشیده شده شیوه ها و قواعد فقه الحدیث در عرصه روایات تفسیری و احادیث ناظر به قرآن کریم، به کار رود و با بررسی موضوعات متنوّع، به تحکیم آموخته های فقه الحدیثی کمک کند و زمینه تعمیق آن ها را فراهم آورد.

برای این منظور، کارکردهای کلّی روایات ناظر به تبیین قرآن کریم، در سه درس با عنوان های «روایات تفسیری»، «روایات تطبیقی» و «روایات تأویلی» ارائه شده. سپس چند موضوع از موضوعات پیشنهادی طرّاحان سرفصل، انتخاب شده و بخشی از آیات و روایات ناظر به هر موضوع، در دو یا سه درس، جست و جو و دسته بندی گردیده است.

شایان گفتن است که به دلیل بزرگی و گستردگی موضوعات از یک سو و جهت گیری آموزشی و تمرینی کتاب از سوی دیگر، به ارائه آن دسته از آیات و روایات بسنده شد که زمینه بحث های فقه الحدیثی و به کارگیری برخی شیوه های آن را بیش تر فراهم سازد.

گفتنی است که هدف طرّاحان سرفصل، آشنا کردن دانش جویان با نگاه قرآن و روایات به موضوع منتخب نیز بوده و از این رو، بخش مهمّی از درس ها، ناظر به معناشناسی موضوع و عوامل مؤثّر در آن است.

سبک تلفیقی کتاب، کم پیشینه است؛ امّا در باره روایات تفسیری و قواعد و روش فهم و نقد آن ها، کتاب های متعدّدی نوشته شده است. همچنین، تفسیرهای ترتیبی و موضوعی و تک نگاری ها و مقاله هایی فراوان، مفاهیم گوناگونی از قرآن و حدیث را کاویده اند که هر یک می توانند منبعی قابل استفاده و شایسته مراجعه باشند. این منابع، زمینه پژوهش های فردی و جمعی را فراهم می آورند تا دانش جویان بتوانندآگاهی های خود را در باره موضوع دلخواه، بگسترانند.

عنوان درس ها:

درس یکم: روایات تفسیری

درس دوم: روایات تطبیقی

درس سوم: روایات تأویلی

درس چهارم: آیات هدایت

درس پنجم: روایات هدایت

درس ششم: آیات ضلالت

درس هفتم: انذار و تبشیر

درس هشتم: ارکان انذار

درس نهم: خطرهای شایسته انذار و آداب آن

درس دهم: دنیا

درس یازدهم: آخرت

درس دوازدهم: شادی و اندوه

درس سیزدهم: روایات شادی

درس چهاردهم: مفهوم و گونه های روزی

درس پانزدهم: ویژگی های روزی رسان

درس شانزدهم: وظیفه و ادب روزی جویان

درس هفدهم : قبض و بسط و تأخیر روزی