کثرت روایت از راوی نشانۀ اعتماد به روایات منقول او

نشریه : دانش‌ها و آموزه‌های قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : رسول طلائیان
پديدآورنده : مهدی لاهیجی

سال 1397 / شماره پیاپی 02 / صفحه

چکیده :

یکی از راه‌های احراز اعتبار حدیث و حُکم به صدور آن از معصوم، اعتماد به راویان است. برای اعتمادکردن به راوی، زمینه‌های مختلفی وجود دارد؛ یکی از آنها، توثیق بزرگان حدیثی است. هنگامی که محدّث بزرگی مانند شیخ صدوق یا شیخ طوسی، راویی را مورد اعتماد بداند، امکان اعتماد به وی از سوی دیگران هم وجود دارد. یکی دیگر از راه‌های اعتماد به روایت‌گران حدیث، بررسی رفتار نویسندگان منابع متقدّم است. هنگامی که نویسندگان بزرگ حدیثی از یک راوی، روایات بسیاری نقل کنند، نشان‌دهندۀ اعتماد به اوست. هرچند ثقات، گاهی از ضعفا، نقل روایت می‌کردند؛ ولی هیچگاه از ضعفا، نقل بسیار نکرده و آنها را به عنوان شیخ خویش قرار نمی‌دادند. نقل بسیار از ضعفا موجب جرح ثقه می‌شد. صاحب معالم از همین راه، وثاقت گروهی از راویان همچون محمّد بن سنان را احراز کرده است

کلیدواژه‌های مقاله :رجال