شعور موجودات در قرآن و روایات 2

سال 1397 / شماره پیاپی 02 / صفحه

چکیده :

شعورمندی انسان مورد اتفاق همه اندیشمندان است. شعور موجودات دیگر شامل حیوانات، نباتات و جمادات، مسأله‌ای اختلافی است. غالب فیلسوفان بر جانمندی و شعور موجودات مادون انسان تأکید دارند، اما اکثر متکلّمان وجود نوعی آگاهی و شعور به‌ویژه در نباتات و جمادات را رد می‌کنند. علمای طبیعت نیز با مطالعه رفتار موجودات، به وجود مرتبه‌ای از آگاهی در آنها معتقدند. بررسی دیدگاه‌ اندیشمندان و کاوش در حقیقت و مراتب شعور موجودات مادون انسان و تطبیق آن با قرآن و روایات به عنوان مهم‌ترین منابع آشنای با مخلوقات، بر عهدۀ این پژوهش است.

کلیدواژه‌های مقاله :شعورمندی موجودات، حقیقت شعور، نور وجود، کلام نقلی، معارف قرآن و حدیث