گزارش تقیّه در منابع روایی، تفسیری و تاریخی اهل سنّت

نشریه : دانش‌ها و آموزه‌های قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : عباس محمودی

سال 1397 / شماره پیاپی 02 / صفحه

چکیده :

«تقیّه» با قیود و شرایطش حُکمی قرآنی است. یکی از اختلافات شیعه و اهل سنّت، گستره و شرایط همین حُکم است. منابع کهن و معتبر اهل سنّت، روایات بسیاری دربارۀ «تقیّه» دارد که مجموع آن می‌تواند گستره و شرایط این حکم را از دیدگاه قدمای سنّی، روشن سازد. پژوهش حاضر تلاش کرده با استخراج روایات تقیّه از منابع روایی، تفسیری و تاریخی اهل سنّت، مجموعه‌ای کامل‌تر از گذشته دربارۀ این موضوع را ارائه کند. نگاشتۀ کنونی، می‌تواند منبعی برای پردازش‌های آینده در پاسخ به شبهات تقیّه باشد. تقیّه در سیرۀ پیامبر صلّی الله علیه و آله و تقیه در کلام و کردار صحابه و تابعان، بخش‌های این نوشتار را شکل می‌دهد.

کلیدواژه‌های مقاله :کتمان، مدارا، اکراه، مصطلح الحدیث، علوم حدیث تطبیقی