فعالیت فرهنگی فطحیه در انتقال حدیث امامیه (نمونه موردی بنوفضّال)

نشریه : مطالعات اعتبارسنجی حدیث

نویسنده : پديدآورنده : عباس مفید

سال 1398 / شماره پیاپی 01 / صفحه 61-84

چکیده :

بدون تردید، فطحیان یکی از پرکارترین زیرگروه‌های اعتقادی شیعه در چرخۀ انتقال احادیث در امامیه هستند. در میان فطحیان نیز خاندان بنوفضال (به ویژه حسن‌بن‌علی‌بن‌فضال و علی‌بن‌حسن‌بن فضال) از جایگاهی ویژه برخوردار می‌باشند. تجلیل و بزرگداشت رجالیان از این خاندان و اعتماد محدثان بر روایات آنان گواه این ادعاست. در این نوشتار سعی شده پس از بیان تاریخچۀ مختصری از فطحیان، فعالیت فرهنگی آنان در عرصۀ انتقال حدیث امامیه به تصویر کشیده شود. براین اساس فعالیت فرهنگی بنوفضال به روش توصیفی و تحلیلی و با توجه به کتاب‌های تألیف شده توسط بنوفضال –که نام آن در کتاب فهارس ضبط شده است- و نیز طرق صاحبان فهارس به نگاشته‌های اصحاب و حضور پررنگ در اسناد کتاب الکافی بحث و بررسی شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :فطحیه؛ حسن‌بن‌علی‌بن فضال؛ علی‌بن‌حسن‌بن فضال؛ عبدالله افطح؛ بنوفضال