پاسخ به شبهه وهابيت در باره حرمت توسّل - صفحه 124

پاسخ به شبهه وهابيت در باره حرمت توسّل ۱

استاد راهنما: دکتر شادي نفيسي ۲

نرگس السادات روان‌فر ۳

چکيده

برآورده شدن نيازهاي انسان‌ها در اين عالم، بر اساس نظام اسباب و مسبّبي است. يکي از اين اسباب، دعا و توسّل است. توسّل موجب تقرّب نيز مي‌شود و در اصطلاح، استغاثه، طلب دعا و درخواست شفاعت از پيامبر صلي الله عليه و آله و صالحان، در دوران حيات برزخي ايشان (از وفات تا قيامت) را گويند که برخي از آن، چون توسّل به اسماء و صفات خداوند، قرآن، اعمال صالح، و توسّل به دعاي بندگان شايسته خداوند، نزد همه فرق اسلامي مقبول، و برخي چون توسّل به باطل و بتان، مردود است. مورد اختلافي ميان فرقه وهابيت و ديگر فرق اسلامي، توسّل به نبيّ مکرم اسلام صلي الله عليه و آله و صالحان درگاه الهي، در دوران حيات برزخي ايشان است.
در اين تحقيق، ابتدا معناي توسّل را به دست آورده و سپس نظر ابن تيميه، نظريه‌پرداز حنابله، محمّد بن عبد الوهاب، مؤسّس وهاليت، و در انتها نظر علماي وهابيت کنوني را در اين باره بيان کرده و پس از واکاوي و تبيين بيان انواع توسّل، به پاسخ‌گويي شبهه مطرح شده از طريق روايات و تفاسير مورد قبول وهابيت مي‌پردازيم.

کليدواژه‌ها: توسّل، توحيد، شرک، وهابيت، سلفيه.

مقدّمه

نظام عالم، نظام اسباب و مسبّبي است. برآورده شدن هر حاجتي و ايجاد هر نوع تغييري در عالَم، منوط به اسباب و وسائلي است. انسان‌ها از ابتداي آفرينش براي دست‌يابي به خواسته‌هايشان به

1.مقاله برگزيده دومين همايش «حديثِ پژوهش».

2.استاديار دانشکده علوم حديث.

3.دانشجوي کارشناسي ارشد علوم حديث، گرايش «نهج البلاغه»، دانشکده علوم حديث شهر ري.

صفحه از 148