گونه‏شناسی روایات اختلاف قرائت اهل‏بیت با قرائت مشهور

نشریه : علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محمد جعفری پور
پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش

سال 1399 / شماره پیاپی 97 / صفحه 3-32

چکیده :

در بخشی از روایاتِ ائمه:، علاوه بر ارائه قرائتی متفاوت از قرآن کریم، قرائت رایج را با استدلال‏هایی تخطئه نموده‏اند. چندگونگی این استدلال‏ها و نقد آن‏ها مسأله این پژوهش است. اهمیت فهم صحیح قرآن، در پرتو قرائت درست آن، از یک‏سو و جایگاه اهل‏بیت: به عنوان مفسران حقیقی قرآن از سوی دیگر، اهمیت واکاوی این‏گونه روایات را آشکار می‏سازد. تخطئه قرائت مشهور با استدلال‏هایی به گونه‏های عقیدتی یا تاریخی یا ادبی دیده می‏شوند. اعتبار سندی و قوت فقه الحدیثی برخی از این روایات از یک‏سو و سازگاری قرائت ارائه شده در آن‏ها با رسم‏الخط و اصول قرائت از سوی دیگر می‏تواند جایگاهی قابل قبول برای این روایات ایجاد کند.

کلیدواژه‌های مقاله :گونه‌شناسی ، قرائت اهل‌بیت ، قرائت تفسیری ، تخطئه قرائت