اسباب ورود حديث در كافى - صفحه 78

اسباب ورود حديث در كافى

جمال فرزند وحى ۱

محمّد جعفر شهروزى ۲

چكيده: معنى لغوى واژه‏هاى «سبب»، «ورود»، «مورد»، «صدور»، در حديث‏شناسى از اهمّيّت ويژه‏اى برخوردار است. در اين مقاله، به تفصيل، به بررسى اين واژه‏ها پرداخته شده است. مورد صدور حديث در علم حديث و درايت حديث، بسيار اثرگذار است. احاديث معصومين عليهم ‏السلام در شرايط زمانى و مكانى متفاوت و با انگيزه‏ها و هدفهاى خاصّى صادر شده كه در تاريخ تدوين حديث، به دلايل مختلف، بسيارى از موارد صدور حديث، حذف يا به فراموشى سپرده شده است. همچنان‏كه اسباب نزول قرآن در فهم و تفسير قرآن مطلوب است، اسباب ورود و صدور حديث نيز در فهم و تبيين حديث مطلوب است. در فوايد شناخت مورد صدور احاديث، به ايجاد بصيرت در فهم حديث، تخصيص عام، تقييد مطلق، تبيين مجمل، بيان علّت حكم، شناخت احاديث تقيّه‏اى، رفع تعارض، تبيين نسخ، ترجيح بين

1.دكتراى علوم قرآن و حديث از دانشگاه امام صادق عليه ‏السلام ، عضو هيئت علمى دانشگاه ايلام.

2.كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث.

صفحه از 108