زندگی حضرت یوسف از دیدگاۀ منابع تفسیری و روایی فریقین

نشریه : پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی

نویسنده : پديدآورنده : طاهره محسنی
پديدآورنده : خدیجه احمدی بیغش

سال 1399 / شماره پیاپی 13 / صفحه 51-70

چکیده :

سورۀ یوسف، احسن القصص قرآنی، از دیرباز مورد توجه محققان بوده است. برخی از تفاسیر و روایاتی که در مهم‌ترین منابع امامیه و اهل‌تسنن پیرامون تفسیر این سوره و ترسیم سیمای عصمت این پیامبر الهی(ع) آمده، آمیخته با اسرائیلیات و در تعارض آشکار با مبانی اعتقادی امامیه است. منشاء غالب این تفاسیر در منابع اهل‌سنت، برگرفته از مباحث تورات بوده که در تفاسیر طبری و الدرالمنثور کاملاً مشهود می‌باشد. آنچه در روایات شیعی نیز از این انحرافات آمده، بدون هیچ‌گونه توضیحی، تکرار روایات منابع اهل‌تسنن است. بررسی توصیفی - تحلیلی منابع تفسیری و حدیثی فریقین از شرح‌حال حضرت یوسف(ع) و تحلیل و نقد روایات منافی عصمت ایشان، از یک سو نادرستی این اقوال را آشکار و از سویی دیگر سیمای واقعی و الهی آن حضرت بر اساس مبانی و نصوص قرآنی و احادیث صحیح، ترسیم می‌کند.

کلیدواژه‌های مقاله :داستان یوسف(ع)، تفاسیر فریقین، اسرائیلیات، ارزیابی احادیث