بررسی روایت «صفوة هذا الکتاب» در تفسیر ثعلبی و منابع شیعه

نشریه : پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی

نویسنده : پديدآورنده : حسین خاکپور
پديدآورنده : غلامرضا رضوی دوست
پديدآورنده : صدیقه چهکندی

سال 1399 / شماره پیاپی 13 / صفحه 9-22

چکیده :

امام علی (ع)، سرآمد مفسران و نسبت به دیگر صحابه، پیشتاز در تفسیر آیات قرآن هستند. روایات بسیاری از ایشان در تفسیر قرآن به‌دست ما رسیده است. ازجمله این روایات، حدیثی است که در تبیین مقاصد حروف مقطعه نقل شده که به حدیث «صفوة هذا الکتاب حروف التهجی» معروف شده است. ثعلبی مفسر بلندآوازه اهل‌سنت این حدیث را در تفسیر خود نقل نموده و دیدگاه خویش را بر آن استوار می‌کند. غالب مفسران و محدثان شیعه نیز این حدیث را از امام علی علیه‌السلام نقل کرده‌اند. هدف پژوهش پیشِ رو، بررسی تطبیقی این حدیث در تفسیر ثعلبی با منابع شیعه و یافتن اختلافات و مصدر اصلی روایت است. مقاله حاضر به روش توصیفی – تحلیلی با رویکرد تطبیقی به بررسی روایت «صفوة هذا الکتاب حروف التهجی» در " الکشف و البیان " و تطبیق آن با منابع شیعه پرداخته است. یافته‌ها و نتایج تحقیق نشان می‌دهد حدیث در هیچ‌کدام از منابع شیعه به سند شیعی نقل نشده است و تمامی نقل‌ها به شیوه‌های گوناگون به روایات "عامه" می‌رسد. برخی از مفسران آن را به‌صورت مستقیم و برخی با واسطه از سایر مفسران یا محدثان شیعه از اهل‌سنت بیان نموده‌اند. طبرسی، حویزی، فیض کاشانی و برخی دیگر مستقیم و غالباً با عبارت«روت العامة» حدیث را ذکر کرده‌اند. آملی، بروجردی و اصفهانی و... حدیث را با واسطه طبرسی یا دیگران نقل نموده‌اند.

کلیدواژه‌های مقاله :امام علی (ع)، حروف مقطعه، صفوة، ثعلبی